1400 جمعه 7 آبان
تلفن : 88998805 021

ارزش ها

تمرکز

  • تمرکز بر نیاز و درخواست مشتری

 

کیفیت

  • کیفیت ممتـاز در ارائـه خـدمات 

 

بهبود مستمر

  • بهبود مستمر سازمان و خـدمات 

 

اخلاق حرفه ای

  • اخلاق حرفـه ای در کسب و کار